Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2021 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Kostnadsränta

Om du har betalat för lite preliminärskatt under beskattningsåret kan du göra en extra inbetalning till skattekontot så att du slipper betala kostnadsränta.

Du behöver endast betala ränta för de dagar som du har underskott, en så kallad dag-för-dag-ränta. Det gör alltså inte så mycket om du blir någon dag sen med inbetalningen till skattekontot.

Fribelopp 30 000 kr i drygt fyra månader

Om du räknar med att den preliminärskatt du betalat för beskattningsåret kommer att understiga den slutliga skatten med högst 30 000 kr kan du betala in mellanskillnaden så att det finns bokfört på ditt skattekonto senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på beloppet.

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på detta belopp från och med 4 maj 2022 (se tabellen nedan).

Kvarskatt på mer än 30 000 kr

Räknar du med att skillnaden mellan inbetald preliminärskatt och slutlig skatt är större än 30 000 kr? Se då till att göra extra inbetalning på det överskjutande beloppet så att beloppet finns bokfört på ditt skattekonto senast den 12:e i andra månaden efter beskattningsårets utgång. Då slipper du betala kostnadsränta på denna del av underskottet.

De resterande 30 000 kr ska du sedan betala senast den 3:e i femte månaden efter beskattningsårets utgång (se ovan).

För den som har kalenderår som beskattningsår börjar ränta beräknas på det överskjutande beloppet från och med 15 februari 2022.

Följande datum gäller om man vill undvika ränta:

Bokslut Kvarskatt >30 000 Kvarskatt <30 000
211231 14 feb 2022 3 maj 2022
220430 13 juni 2022 5 sep 2022
220630 12 aug 2022 3 nov 2022
220831 12 okt 2022 3 jan 2023

Räntesats

Kostnadsräntan på kvarskatt är för närvarande 1,25% (basräntan) fram till förfallodagen (se nedan). Efter förfallodagen är räntan basräntan plus 15 procentenheter, dvs 16,25% för närvarande.

Förfallodag för slutlig skatt

Underskott som uppkommer vid avstämningen av den slutliga skatten ska betalas inom 90 dagar från det beslutsdatum som anges på slutskattebeskedet. Om du får ditt slutskattebesked för beskattningsåret 2021 i augusti 2022 är förfallodagen 14 november 2022.

Förhindra oönskad återbetalning

I vissa fall återbetalas ett överskott på skattekontot helt eller delvis automatiskt. Det gäller t ex om överskottet har uppkommit på grund av

  • överskjutande ingående moms. Beloppet som återbetalas motsvarar högst den överskjutande ingående momsen.
  • nedsättning av tidigare påförd skatt pga omprövning eller domstolsbeslut. Återbetalningen görs högst med nedsättningsbeloppet.

Redovisar du överskjutande ingående moms kvittar du normalt momsen mot preliminärskatt och socialavgifter för perioden, och betalar endast in nettobeloppet till ditt skattekonto. Har du då gjort en extra inbetalning finns det ett överskott på kontot.

Eftersom överskjutande ingående moms automatiskt återbetalas från skattekontot kommer hela eller delar av den extra inbetalningen att användas för återbetalning av den ingående momsen. Det spelar alltså ingen roll att överskottet egentligen beror på en extra inbetalning och att momsen i realiteten har kvittats mot socialavgifter och avdragen preliminärskatt. På den del av den extra inbetalningen som har återbetalats debiteras en kostnadsränta till dess att beloppet har återbetalats till skattekontot.

Pelles Garn AB beräknar att få underskott av slutlig skatt och har därför gjort en extra inbetalning till skattekontot på 50 000 kr för att undvika kostnadsränta.

I momsdeklarationen för mars redovisar företaget överskjutande ingående moms med 40 000 kr. I arbetsgivardeklaration redovisar man socialavgifter med 25 000 kr och avdragen preliminärskatt med 30 000 kr som kvittas mot den överskjutande ingående momsen för redovisningsperioden. Pelles Garn AB betalar alltså in 15 000 kr (40 000 – 25 000 – 30 000) till skattekontot.

När skattekontot stäms av finns det ett överskott på 50 000 kr. Med automatik återbetalas därmed hela den överskjutande ingående momsen på 40 000 kr.

Skatteverket tar alltså ingen hänsyn till att en kvittning har gjorts mot socialavgifter och avdragen preliminärskatt. Av den extra inbetalning som Pelles Garn AB gjorde återstår nu endast 10 000 kr och företaget måste alltså betala kostnadsränta på de återstående 40 000 kronorna till dess att beloppet åter har betalats in till skattekontot.

Två alternativa lösningar

Det finns två sätt att förhindra en oönskad återbetalning.

Antingen kan du spärra återbetalningen genom att lägga in en utbetalningsspärr i e-tjänsten Skattekonto på www.skatteverket.se, eller genom att lämna in blanketten ”Begäran Utbetalningsspärr” (SKV 4813).

Det andra alternativet är att begära att Skatteverket höjer din debiterade preliminärskatt för beskattningsåret med ett belopp som motsvarar den extra inbetalningen. Detta kan Skatteverket besluta om senast 6 månader efter beskattningsårets utgång. Omprövningen av den debiterade preliminärskatten görs via e-tjänsten Preliminär inkomstdeklaration på www.skatteverket.se, eller genom att du lämnar in blankett:

  • Preliminär inkomstdeklaration 1 (SKV 4314) för enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag
  • Preliminär inkomstdeklaration 2 (SKV 4313) för aktiebolag, handelsbolag mfl.