Skatteverket har uppdaterat sitt ställningstagande kring eventuell förmånsbeskattning av privat användning av mobiler, plattor, datorer och routrar och av abonnemang mot fast avgift. Nytt är att abonnemang mot fast avgift ska betraktas som en enda tjänst även om abonnemanget innehåller flera olika funktioner.

Elektronisk utrustning och abonnemang

Ställningstagandet behandlar frågan om i vilka fall elektronisk utrustning och abonnemang mot fast avgift ska förmånsbeskattas. Skatteverket börjar med att definiera vad som omfattas av ställningstagandet:

  • Elektronisk utrustning = mobiltelefon, dator, läsplatta och router.
  • Fast avgift = utan möjlighet att särskilja användandet av tjänsterna (mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik). Abonnemang mot fast avgift ska i sammanhanget betraktas som en tjänst oavsett om abonnemanget innehåller fler olika funktioner som mobil, telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik. Detta är en nyhet då Skatteverket tidigare ansåg att det handlade om olika tjänster som skulle bedömas var för sig.

Förmånsbeskattning

I sitt ställningstagande skiljer Skatteverket på användning i arbetsgivarens lokaler, på andra ordinarie arbetsplatser och utanför ordinarie arbetsplatser:

  • Privat användning på ordinarie arbetsplats i arbetsgivarens lokaler = ingen förmån då detta ses som arbetsredskap.
  • Privat användning på ordinarie arbetsplats (som dock inte är i arbetsgivarens lokaler) = separat bedömning för varje ordinarie arbetsplats.
  • Privat användning utanför ordinarie arbetsplats = ingen förmån om det kan definieras som arbetsredskap (se nedan). Annars förmån för både nyttjande och möjligheten att nyttja, men ingen förmån om det framgår av avtal/dokumentation att privat nyttjande inte är tillåtet.

Har den anställde fler än en elektronisk utrustning med abonnemang mot fast avgift ska en separat bedömning av om det är fråga om ett arbetsredskap göras för varje del (mobiltelefon, dator, läsplatta, router).

För privata tjänster utöver fasta abonnemanget gäller att detta ska förmånsbeskattas. Detsamma gäller privatsamtal som kan särskiljas med t ex prefix eller pinkod.

Arbetsredskap

För att utrustningen och/eller abonnemang ska kunna räknas som en skattefri förmån krävs att det ses som ett arbetsredskap. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en vara eller tjänst som en anställd får av arbetsgivaren ska ses som ett arbetsredskap:

  • varan eller tjänsten är av väsentlig betydelse för den anställdes arbete
  • förmånen är av begränsat värde för den anställde
  • förmånen för den anställde är svår att skilja från nyttan i anställningen.

Standard och pris

Det har enligt Skatteverket inte någon betydelse vilken standard utrustningen har så länge utrustningen med denna standard är av väsentlig betydelse för att en anställd ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. Skatteverkets bedömning gäller även om arbetsgivarens anskaffningskostnad för utrustningen uppgår till stora belopp.

Exempel

Här följer några exempel på hur ställningstagandet ska tillämpas:

Väsentlig betydelse för arbetet

Arbetsgivaren tillhandahåller Ulla en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att hon ska kunna komma i kontakt med sina kollegor under ordinarie arbetstid och för att hon ska vara nåbar när hon inte är på sin ordinarie arbetsplats. Ulla arbetar som projektledare. Delvis arbetar hon på kontoret men hon utför också en hel del arbete i hemmet och på de olika platser som hon besöker som ett led i sitt arbete som projektledare.

Arbetsgivaren tillåter att Ulla använder mobiltelefonen för privat bruk även när hon inte är på sin ordinarie arbetsplats, vilket Ulla också gör.

Eftersom mobiltelefonen med tillhörande abonnemang mot fast avgift är av väsentlig betydelse för att Ulla ska kunna utföra sina arbetsuppgifter även utanför den ordinarie arbetsplatsen ska Ulla inte förmånsbeskattas även om hon använder mobiltelefonen privat.

Ulla har även tillgång till en läsplatta från arbetsgivaren för att kunna utföra sina arbetsuppgifter men den är endast av väsentlig betydelse för hennes arbete när hon är på sin ordinarie arbetsplats. Om Ulla använder läsplattan utanför ordinarie arbetsplats ska hon förmånsbeskattas. Värdet av förmånen är vad det skulle ha kostat henne att inneha motsvarande läsplatta och abonnemang privat. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Ej väsentligt utanför arbetsplatsen

Arbetsgivaren tillhandahåller Peter, som arbetar som lagerarbetare, en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att han ska kunna komma i kontakt med sina kollegor när han arbetar.

Arbetsgivaren tillåter att Peter använder mobiltelefonen för privat bruk när han inte är på arbetet, vilket Peter också gör.

Peter har visserligen behov av mobiltelefonen när han är på sin arbetsplats men när han lämnar arbetsplatsen är telefonen inte nödvändig för att han ska kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. Eftersom mobiltelefonen och abonnemanget inte är av väsentlig betydelse när Peter befinner sig utanför ordinarie arbetsplats ska Peter beskattas för förmånen att privat använda mobiltelefonen och abonnemanget. Värdet på förmånen är vad det skulle ha kostat honom att inneha motsvarande mobil och abonnemang. Förmånsvärdet ska beräknas löpande varje månad.

Avtal om begränsning

Arbetsgivaren tillhandahåller Lotta, som arbetar som lagerarbetare tillsammans med Peter, en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift för att hon ska kunna komma i kontakt med sina kollegor när hon arbetar.

Till skillnad från Peter vill Lotta inte använda arbetsgivarens mobiltelefon på sin fritid och meddelar arbetsgivaren detta. Tillsammans kommer arbetsgivaren och Lotta skriftligt överens om att Lotta inte ska använda mobiltelefonen privat utanför den ordinarie arbetsplatsen.

Eftersom Lotta inte har tillåtelse att använda den elektroniska utrusningen för privat bruk utanför den ordinarie arbetsplatsen uppkommer inte någon skattepliktig förmån.

Fler funktioner än vad arbetet kräver

Arbetsgivaren tillhandahåller Olle en mobiltelefon med abonnemang mot fast avgift. Abonnemanget ger Olle tillgång till telefoni och surf. Båda tjänsterna är nödvändiga för att han ska kunna sköta sitt arbete som löneadministratör. Olle utför allt sitt arbete på kontoret.

Arbetsgivaren kräver att Olle ska vara tillgänglig på telefon efter kontorstid och Olle får därför ta med sig sin mobiltelefon hem. Arbetsgivaren tillåter att Olle får använda mobiltelefonen för privat bruk även när han inte är på sin ordinarie arbetsplats (kontoret), vilket Olle också gör.

Mobiltelefonen med tillhörande abonnemang mot fast avgift är nödvändig för att Olle ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utanför den ordinarie arbetsplatsen. Förmånen att få använda mobiltelefonen privat är av begränsat värde och det är svårt att särskilja det privata användandet från användandet i tjänsten. Abonnemanget mot fast avgift ska i detta sammanhang betraktas som en tjänst oavsett om abonnemanget innehåller flera olika funktioner som mobil telefoni, sms, mms och surf eller datatrafik. Olle ska därför inte beskattas för den eventuella förmån som kan uppkomma när han använder någon av abonnemangets funktioner privat.