Ägaren till ett företag förde inte körjournal på företagets lätta lastbil och beskattades därför för bilförmån och drivmedelsförmån. Förmånsvärdet justerades dock då den lätta lastbilen var ett arbetsfordon.

Företag som jobbade med mässmontrar

Jack jobbade via eget aktiebolag med att bygga montrar vid mässor. I den verksamheten hade han en lätt lastbil som förutom att användas vid jobben med mässorna även användes för diverse ärenden.

När Skatteverket kontaktade företaget angående hur bilen användes i verksamheten, så visade det sig att man inte förde körjournal. Jack – i egenskap av ägare och den som hade dispositionsrätten till bilen – beskattades dock inte denna gång, då Skatteverket nöjde sig med de uppgifter över körningen som bolaget kunde redovisa. Däremot uppmanades Jack att i framtiden föra en löpande körjournal.

Det gjorde inte Jack, och när Skatteverket återkom i frågan, så lät man sig inte nöja med företagets i efterhand beräknade tjänstekörning som gjordes utifrån företagets bokföring. Denna gång beslutade man att beskatta Jack för bilförmån och drivmedelsförmån.

Jack valde att överklaga Skatteverkets beslut till fövaltningsrätten som dock gick på Skatteverkets linje, varför Jack tog frågan till kammarrätten.

Kammarrätten – beskattning med jämkning

Kammarrätten konstaterade att Jack haft dispositionsrätten till bilen. Utifrån det material som bolaget presenterade kunde man inte fastställa att bilen inte använts av Jack för privata resor. Den typ av efterhandsberäkningar som bolaget gjorde har också ett lägre bevisvärde än en löpande förd körjournal. Rätten noterade även att Jack inte haft någon privat bil under den aktuella perioden. Utifrån dessa omständigheter skulle Jack beskattas för bilförmån.

När det kom till frågan om värdet av bilförmånen, fann dock kammarrätten att den kunde jämkas då bilen använts som ett arbetsredskap (se faktarutan). Enligt Skatteverkets allmänna råd får förmånsvärdet för en lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer beräknas utifrån ett nybilspris som motsvarar lägst 5 för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp.

Även Skatteverket medgav att värdet skulle beräknas på detta sätt.

 

Fakta

Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kg får förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning.

SKV A 2013:21

När det gällde frågan om drivmedelsförmån, så hade Skatteverket beräknat den privata körningen till 600 mil per år. Kammarrätten kom dock fram till Skatteverkets beräkning var något för hög, och ändrade detta till 400 mil.