Nu har regeringen presenterat förslaget som innebär att nya företagare kommer att få ett bättre försäkringsskydd.

Enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag

För enskilda näringsidkare och delägare i handelsbolag gäller särskilda regler för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Under tiden företaget befinner sig i uppbyggnadsskede kan företagaren få en SGI som minst motsvarar lönen för ett liknande arbete som anställd. Det generella uppbyggnadsskedet är 24 månader idag.

SGI för nystartade aktiebolag

För att flera ska våga starta företag behöver tryggheten för företagare öka i uppbyggnadsskedet. Många aktieägare tar ut mycket liten eller ingen lön alls när de startar företag och har därför svagt försäkringsskydd vid föräldraledighet eller sjukdom. Regeringen föreslår därför att regler om uppbyggnadsskede ska införas även för aktiebolag.

Tiden förlängs till 36 månader

Regeringen föreslår också att tiden för uppbyggnadsskede utökas från 24 till 36 månader, oavsett bolagsform.

Villkor för uppbyggnadsskede

Villkoren för att en aktieägare ska bli beviljad uppbyggnadsskede är att denne är anställd av bolaget (aktieägaren behöver dock inte få någon faktisk lön från bolaget), bedriver näringsverksamhet i aktiebolag och är företagare i den mening som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkringar.

Villkoret på inkomst av anställning innebär inte att det ställs några krav på att aktieägaren måste få någon faktiskt lön från bolaget, utan det avgörande är att personen ifråga bedriver näringsverksamhet i aktiebolagsform och anses som anställd av bolaget.

Att aktieägaren ska räknas som en sådan företagare som avses i lagen om arbetslöshetsförsäkring innebär bland annat att verksamheten ska bedrivas varaktigt, självständigt och i vinstsyfte samt att aktieägaren måste utföra arbete i verksamheten och ha ett väsentligt inflytande över verksamheten.

Det är inte bara enmansföretagare som omfattas av regeln om uppbyggnadsskede. Det kan även gälla den som driver aktiebolaget tillsammans med någon annan.

Makarna Lea och Pär bildar ett aktiebolag tillsammans. De äger 50% var och båda två arbetar i bolaget med liknande arbetsuppgifter. Båda makarna kan alltså omfattas av reglerna om uppbyggnadsskede.

Nystartade aktiebolag

Aktieägare ska omfattas av uppbyggnadsskede i 36 månader från start. Tidpunkten räknas från den månad då anmälan om registrering för skatter och avgifter har gjorts (eller borde ha gjorts) till Skatteverket.

Bestämmelserna gäller både vid nybildning och köp av ett befintligt bolag. Vid köp av ett befintligt aktiebolag beräknas uppbyggnadsskedet från den månad då anmälan för registrering har gjorts eller borde ha gjorts av tidigare ägare.

Lina köper i januari 2018 ett aktiebolag från Sten. Sten bildade aktiebolaget i september 2015 och gjorde i samband med detta en skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.

Linas uppbyggnadsskede räknas från september 2015. Efter augusti 2018 (då 36 månader har passerat) omfattas inte Lina av reglerna om uppbyggnadsskede. Då kommer Linas SGI att beräknas på den lön hon faktiskt tar ut från sitt aktiebolag.

Den som tvingas lägga ned ett nystartat företag och därefter startar ett nytt företag kan få ett nytt uppbyggnadsskede för sitt nya aktiebolag.

Bara aktiebolag

Regeringens förslag om utökat försäkringsskydd gäller bara aktiebolag, och inte t ex ekonomiska föreningar. Regeringen anser inte att det finns motsvarande behov för dessa men att situationen kan vara likartad för de som startar en ekonomisk förening som för de som startar en annan bolagsform. Denna fråga bör enligt Regeringen utredas närmare.

Byte av företagsform

Om en företagare byter företagsform men fortsätter att driva samma verksamhet räknas uppbyggnadsskedet från den månad då den ursprungliga näringsverksamheten anmäldes (eller borde ha anmälts) för registrering av skatter och avgifter till Skatteverket.

Kalle startar en restaurang och driver den som enskild näringsverksamhet. Verksamheten visar sig vara lönsam och efter ett år ombildar Kalle sin enskilda firma till aktiebolag.

Uppbyggnadsskedet på 36 månader räknas i detta fall från den enskilda firmans skatte- och avgiftsanmälan till Skatteverket.