Det är snart nytt år och för dig som vill planera din skatt för beskattningsåret 2018 finns det en hel del att tänka på.

Inkomstplanering

Om du har möjlighet att påverka din inkomst, kan du tänka på att:

 • om du inte har tagit ut lön ur ditt aktiebolag upp till gränsen för statlig skatt och du räknar med att ta ut högre lön nästa år, lönar det sig att ta ut lön upp till gränsen före årsskiftet. Brytpunkten för när man börjar betala 20% statlig skatt är 468 700 kr för inkomståret 2018. På inkomster över 675 700 kr (brytpunkt 2) är den statliga skatten 25%.
 • lägga din inkomst på maximal pensions- (PGI), sjuk- (SGI) eller föräldrapenninggrundande (FGI) inkomst. Följande gränser gäller för inkomståret 2018:
  PGI (före allmän pensionsavgift) 504 375 kr
  SGI 364 000 kr
  FGI 455 000 kr
 • du kan göra värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier som skaffas och tas i bruk före årsskiftet och på så sätt minska det beskattningsbara resultatet i näringsverksamheten. Förbrukningsinventarier (se Avskrivningar på maskiner och inventarier i Faktabanken) är direkt avdragsgilla. Beloppsgränsen är 22 749 kr exklusive moms för räkenskapsår som avslutas under 2018.
 • vänta med att ta ut lön från ditt aktiebolag till efter årsskiftet om du fyllt 65 år under 2018. Från och med året efter 65-årsdagen är arbetsgivaravgifterna lägre. Dessutom är grundavdraget och jobbskatteavdraget högre.

Speciellt för fåmansföretagare

Se över dina löneuttag i fåmansföretag om du vill kunna utnyttja reglerna om lönebaserat utdelningsutrymme för kvalificerade fåmansbolagsaktier (se Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken). Det är lönen under 2018 som påverkar om reglerna får användas och hur mycket av utrymmet som i så fall får utnyttjas under 2019.

Observera att förmåner inte får räknas med i lönen. Det kan därför vara läge att fundera på att växla skattepliktiga förmåner mot lön.

För att kunna utnyttja löneunderlaget krävs ett minsta löneuttag (s k spärrlön) som är kopplat till hur mycket de totala lönerna uppgår till i företaget.

Om de totala lönerna (inklusive ägarlöner) i företaget överstiger 4 500 000 kr är spärrlönen 600 000 kr (9,6 inkomstbasbelopp) i löneuttag 2018.

Är de totala lönerna 2018 lägre än 4 500 000 kr beräknar du spärrlönen på följande sätt:

6 IBB + 5% x löner till anställda inkl ägare 2018

(6 inkomstbasbelopp = 375 000 kr 2018)

I menyn ovan (under Beräkningar) finns en kalkyl där du kan beräkna hur stor lön du måste ta ut för att få tillgodoräkna dig lönebaserad utdelning. Om du är ensam aktieägare och ännu inte bestämt hur stor lön du ska ta ut kan du beräkna spärrlönen ”baklänges” på följande sätt:

(6 IBB + 5% x löner till anställda exkl ägare 2018) / 0,95

Om du inte har några anställda (förutom dig själv) blir spärrlönen därmed 394 737 kr för löneuttag 2018.

Se även Utdelning i fåmansföretag i Faktabanken.

Observera att det kan vara mer fördelaktigt att ta ut lön upp till brytpunkten (se ovan) innan kapitalbeskattad utdelning tas ut. Lönen är pensions- och sjukpenninggrundande (upp till vissa nivåer, se ovan). För pensionärer är skillnaden mellan lön upp till brytpunkten och utdelning ännu mindre (på grund av de låga socialavgifterna och högre grund- och jobbskatteavdrag).

Så här blir skatteeffekten (ca) på löneuttag respektive utdelning under 2018 (inkomstskatt och socialavgifter):

2018 Normalnivå Pensionär
Lön under B1 48% 42%
Lön över B1 64% 59%
Lön över B2 70% 65%
Utdelning (K10) 38% 38%
Förutsättningar: Kommunalskatt 32%, arbetsgivaravgifter 31,42% (16,36% för pensionärer), bolagsskatt 22%. B1 = brytpunkt 1, B2 = brytpunkt 2. Se definition av pensionärer i avsnittet Arbetsgivaravgifter i Faktabanken.

Speciellt för aktiebolag mfl

För aktiebolag och ekonomiska föreningar som vill skjuta upp en del av beskattningen på framtiden finns t ex följande möjligheter:

 • 25% av vinsten kan avsättas till periodiseringsfond. Observera dock beskattningen av schablonräntan (0,36% för bokslut under 2018) på periodiseringsfonder (se Periodiseringsfonder i Faktabanken).
 • Planerade inköp av förbrukningsinventarier kanske kan tidigareläggas så att de görs innan årsskiftet. Även större inventarieköp drar ned vinsten om de görs innan årsskiftet, dock bara med årets avdragsgilla värdeminskningsavdrag. Kontrollera även om det finns ounyttjat utrymme för överavskrivningar på tidigare anskaffade inventarier.
 • Om företaget planerar att köpa tjänstepensionsförsäkringar kan en pensionsutfästelse göras innan årsskiftet. Premiebetalningen måste göras senast vid deklarationstidpunkten.
 • Det går att göra reserveringar för tantiem. Med tantiem menas normalt en resultatbaserad ersättning (bonus) som ofta tillfaller företagets vd och företagsledning. Se även 12:210 och 13:112.

Speciellt för enskild firma och handelsbolag

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond skjuta en del av beskattningen på framtiden. Detta kan vara intressant om du har aktiv näringsverksamhet och är född 1953 eller närmar dig 65-årsdagen inom något år. Egenavgifterna blir nämligen lägre fr o m det år du fyller 66 år (16,36% för 2018). Detsamma gäller den som före 65 års ålder tar ut hel allmän pension (ålderspension) under hela inkomståret. Ålderspensionärer har även ett högre grundavdrag.

Tänk även på att utnyttja reglerna om räntefördelning om du är enskild näringsidkare eller delägare i handelsbolag. Skatten på positiv räntefördelning är bara 30%. Observera dock att räntefördelning inte är sjukpenning- eller pensionsgrundande.