Regeringen föreslår att RUT-avdraget utvidgas med nya tjänster, samt att det sammanlagda taket för ROT- och ROT-avdraget höjs till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr.

RUT-avdraget utvidgas

RUT-avdraget har sedan det infördes 2007 i omgångar utökats med nya tjänster. Regeringen föreslår nu att RUT-avdraget ska utökas ytterligare med fyra nya tjänster samt att taket för RUT-avdrag ska höjas till 75 000 kr per person och beskattningsår.

Tvätteritjänst vid tvättinrättning

Enligt dagens regler omfattas klädvård i form av tvättning, strykning, lagning, uppläggning och liknande av RUT-avdraget. Arbetet ska vara utfört i bostaden och RUT-avdraget gäller därför inte om man exempelvis lämnar tvätt till en tvättinrättning.

Regeringen föreslår nu att hushållen ska kunna få RUT-avdrag för en tjänst som avser vattentvätt av kläder och hemtextilier vid tvättinrättningar. Förutom själva tvätten ska RUT-avdraget även omfatta torkning och annan efterbehandling, samt mindre reparationer av kläder och hemtextilier när detta utförs i samband med sådan tvätt. Tvättning av större mattor som kräver särskilda mattvättmaskiner eller kemtvätt omfattas inte av RUT-avdraget.

Om tvättinrättningen erbjuder transport av tvättgodset till och från tvättinrättningen ger kostnaden för transporten också rätt till RUT-avdrag.

Rätten till RUT-avdrag är knuten till den del av priset som är arbetskostnader. Regeringen föreslår att arbetskostnaden för tvätteritjänsten i sin helhet, inklusive hämtning och lämning av tvättgods till och från tvättinrättningen, ska beräknas enligt en schablon på 50% av det debiterade beloppet (inklusive moms). I praktiken innebär detta att RUT-avdraget ges med 25% av den totala tvätterikostnaden inklusive eventuella transportkostnader.

Möbleringstjänst

Regeringen föreslår att kostnader för att få hjälp med att möblera och flytta bohag och annat lösöre som hör till hushållet omfattas av RUT-avdraget. Även kostnaden för hjälp med att montera och demontera möbler ska ingå. Arbetet ska utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Inredning och så kallad homestyling ska inte omfattas av RUT-avdraget.

Transporttjänster

Regeringen föreslår att RUT-avdraget ska utökas med två separata transporttjänster.

Den ena transporttjänsten omfattar transport eller bortforsling av bohag och annat lösöre från bostaden till en plats där det kommer att återanvändas. Det kan exempelvis vara transporter till andrahandsbutiker, loppmarknader, auktioner och liknande.

Den andra transporttjänsten är transport av bohag och annat lösöre mellan bostaden och utrymmen där bohaget ska magasineras. Transporter till och från magasinering kan redan idag ge RUT-avdrag om transporten sker i samband med en flytt, se 16:162. Regeringen föreslår att sambandet mellan transporten och flytten ska slopas och att alla sådana transporter ska ge rätt till RUT-avdrag.

När det gäller beräkningen av arbetskostnaden för transporter till återanvändning föreslår regeringen att det, precis som för tvätteritjänster, ska användas en schablon på 50% av den sammanlagda kostnaden, (inklusive moms).

När det gäller transport av bohag och annat lösöre till och från magasinering ska den beräknade arbetskostnaden som ligger till grund för RUT-avdraget motsvaras av den faktiska arbetskostnaden. Arbetskostnaden i detta fall beräknas alltså på samma sätt som när arbetskostnaden ska beräknas för en flyttjänst, dvs för faktisk arbetstid.

Trygghetstjänster

Ett ytterligare förslag från regeringen är att utvidga RUT-avdraget med en tjänst som avser tillsyn av bostaden. Det är en tjänst som ska användas när man t ex är bortrest eller lämnar fritidshuset för säsongen och det finns ett behov av att någon ser till bostaden. Tillsynen ska vara av enklare slag. Det kan exempelvis handla om att ta hand om post, vattna blommor, vädra, spola kranar och toaletter och se efter om något har inträffat i bostaden eller behöver tas om hand vid exempelvis ett strömavbrott. Tillsynstjänsten ska gälla för såväl permanentbostad som fritidsbostad. Vilken anledningen är eller längden på frånvaron ska inte påverka rätten till avdrag.

Höjt tak för RUT-avdraget

Det sammanlagda taket för ROT- och RUT-tjänster är idag 50 000 kr per person och beskattningsår. Regeringen föreslår att det sammanlagda taket ska höjas till 75 000 kr. Taket för ROT-avdrag ska dock ligga kvar på 50 000 kr. Förslaget motiveras med att med fler tjänster som omfattas av RUT-avdraget är taket kanske inte tillräckligt högt för de som vill utnyttja RUT-tjänster i större omfattning. Den som använder ROT-avdrag för större byggnadsarbeten kan hamna i den situationen att det inte finns något utrymme kvar för köp av RUT-arbete och att sådana köp därför trängs ut trots att det finns ett behov.

Omedelbar återbetalning av felaktiga belopp

Om Skatteverket har betalat ut ett felaktigt belopp till någon som utfört ROT- eller RUT-tjänster ska återbetalning göras senast den sista dagen i månaden efter den månad då Skatteverket fattade beslut om återbetalning. Om återbetalningen inte görs i rätt tid ska fordran lämnas för indrivning. I dag får det inte ske förrän beslutet har vunnit laga kraft, vilket innebär att Skatteverket måste delge samtliga berörda parter beslutet för att en obetald fordran ska kunna lämnas till Kronofogden för indrivning. För att få en mer effektiv hantering föreslår regeringen att ett belut om återbetalning av felaktigt utbetalda belopp avseende ROT- och RUT-avdrag ska gälla omedelbart.

För att säkerställa ett rättssäkert förfarande föreslår regeringen att anstånd med återbetalningen av felaktigt utbetalda belopp ska kunna medges i vissa fall.

Ikraftträdande

De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 januari 2021.

Regeringens prop 2020/21:1

Kommentar:

Läs mer om nuvarande regler för ROT-avdrag och RUT-avdrag i Faktabanken.